اسلاری پمپ ها

پمپ دوغاب نوعی پمپ گریز از مرکز ، لوب یا شلنگ بر اساس اصول فیزیکی است که فشار مخلوط ذرات مایع و جامد (دوغاب) را با نیروی گریز از مرکز ( با استفاده از پروانه دوار) افزایش می دهد و انرژی الکتریکی را به انرژی پتانسیل و جنبشی در دوغاب تبدیل می کند.

⇑پوسته میانی⇑

⇑درب پوسته⇑

⇑پوسته میانی⇑

⇑پره روتور⇑

⇑پره روتور⇑

⇑شماتیک قطعات اسلاری پمپ⇑

⇑پوسته میانی⇑

⇑درب پوسته⇑

⇑پوسته میانی⇑

⇑پره روتور⇑

⇑پره روتور⇑

⇑اسلاری پمپ کامل⇑